Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

ALGEMENE VOORWAARDEN

JACS. KOOPMAN ELECTROTECHNISCHE AGENTUREN B.V.Artikel 1 Definities


Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden
Verkoper: Jacs. Koopman Electrotechnische Agenturen B.V., de gebruiker van de onderhavige
Algemene Voorwaarden;
Koper: de wederpartij van Verkoper;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
Partijen: Verkoper en Koper

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere aanbieding en aanvaarding van Verkoper en Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper (mede) van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper of van derden wordt uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van Partijen naast elkaar van toepassing zouden zijn, geldt, dat bij strijdigheid tussen de bepalingen de bepalingen in de Algemene Voorwaarden prevaleren.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In dat geval zullen
Partijen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van deze nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk worden gehandhaafd.

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen van Verkoper, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod door Verkoper een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De door Verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door Koper aan Verkoper verstrekte informatie waarop Verkoper de aanbiedingen baseert.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Partijen schriftelijk anders
overeenkomen.
3.6 Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Verkoper de order, die Koper op een eventuele offerte van Verkoper laat volgen, schriftelijk heeft aanvaard dan wel de betreffende order uitvoert.
3.7 De door Verkoper opgegeven of met Verkoper overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.8 Verkoper mag prijsstijgingen aan Koper – na tijdige vooraankondiging daarvan aan Koper –
doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding / aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal, onverminderd het recht voor Koper om de Overeenkomst te ontbinden bij een prijsstijging van meer dan 10%.
3.9 Indien Verkoper met Koper meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet telkens expliciet toepasselijk zijn verklaard op die volgende Overeenkomsten, en mits deze Algemene Voorwaarden ongewijzigd zijn gehandhaafd.

Artikel 4 Levering

4.1 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze aan Koper volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld door Verkoper.
De levering door Verkoper van zaken buiten Nederland geschiedt af fabriek (“ex works/EXW Wijk bij Duurstede (3961 MV aan het adres Molenvliet 2)” conform Incoterms 2010). Indien de Overeenkomst of de betreffende levering van zaken niet ziet op grensoverschrijdend vervoer geschiedt de levering “franco huis” (DDP).
4.2 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Verkoper is in dit geval voorts gerechtigd de Overeenkomst zonder, ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en naast de koopprijs tevens betaling te vorderen van geleden schade, waaronder (opslag)kosten en rente en/of gebruik te maken van haar bevoegdheid om de door Koper gekochte zaak aan een derde te verkopen.
4.3 Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een indicatieve termijn dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en Verkoper een redelijke termijn te geven alsnog te leveren.
4.4 Indien Verkoper gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
4.5 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen
afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Order- en transportkosten

5.1 Order- en transportkosten betreffende zendingen met een factuurwaarde tot € 250,-- exclusief BTW, zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen door de Koper te worden betaald. Order- en transportkosten betreffende zendingen met een factuurwaarde van meer dan € 250,-- exclusief BTW zijn bij de prijs inbegrepen. De wijze van transport wordt, tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen, door Verkoper bepaald en verzorgd op economische wijze. De verpakking wordt door Verkoper nimmer teruggenomen. Schade aan
zaken, veroorzaakt door vernieling van de verpakking is voor rekening van Koper.

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen na (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen tussen Partijen.
6.2 Is aan Koper door Verkoper een model getoond of is in de aanbieding van Verkoper een omschrijving van de zaak gegeven, dan wordt dit vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan onverkort behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen wordt overeengekomen dat de zaak daarmee onverkort zal overeenstemmen. Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame van de zijde van Koper, evenals andere afwijkingen indien en voor zover het gaat om geringe verschillen in maat en gewicht en/of geringe wijzigingen in constructies of onderdelen, welke noodzakelijk zijn
voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
6.3 Koper is gehouden de door Verkoper geleverde zaken te inspecteren op eventuele gebreken. Door Koper geconstateerde gebreken dienen, op verval van recht tot reclameren, binnen bekwame tijd schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Het recht van reclame vervalt in ieder geval drie maanden na levering alsmede indien de zaken door Koper geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of doorgeleverd aan derden.
6.4 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken en kan Koper zich niet beroepen op opschorting en/of verrekening. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper op de wijze zoals door Verkoper aangegeven.
6.5 Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen de klacht ten aanzien van een gebrek te (doen) onderzoeken.
6.6 Als blijkt – na onderzoek door de Verkoper – dat de zaak niet deugdelijk is, dan moet deze binnen 10 dagen franco door Koper aan Verkoper worden teruggezonden, op straffe van verval van rechten dienaangaande van Koper. Na de retourzending door Koper heeft Verkoper het recht de keuze te maken of zij:
a. de zaak vervangt;
b. de zaak herstelt;
c. Koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden contant bij levering ofwel uiterlijk binnen 30 dagen (netto) na
factuurdatum op een door Verkoper aan te geven wijze in Euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.
7.2 Verkoper is gerechtigd voorschotten aan Koper in rekening te brengen;
7.3 Partijen kunnen schriftelijk betaling in termijnen overeenkomen;
7.4 Indien Koper in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 30 dagen (netto), is Koper van rechtswege direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Koper is tevens een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening door Koper van het volledige bedrag. Bij de renteberekening wordt
een gedeelte van een maand gezien als een volledige maand. In geval van te late betaling kan Koper geen aanspraak meer maken op enige eventueel door Verkoper verleende korting. Indien Koper niet of te laat betaalt, is Verkoper nimmer verplicht het leveren van zaken aan Koper voort te zetten tot het moment dat volledige en
tijdige betaling door Koper heeft plaatsgevonden.
7.5 Het recht van Koper om haar eventuele vorderingen op Verkoper te verrekenen of op te schorten, is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Verkoper.
7.6 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van
Koper zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.
7.7 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
7.8 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op eerste verzoek van Verkoper een naar het oordeel van Verkoper voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Koper hieraan niet binnen de gestelde termijn voldoet, is Koper direct in verzuim. Verkoper heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en de geleden en te lijden schade op Koper te verhalen.

Artikel 8 Incassokosten

8.1 Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten van Verkoper ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper.
8.2 Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Koper.
8.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten van Verkoper komen eveneens voor rekening van Koper, daaronder mede begrepen de door Verkoper te maken kosten wegens juridische bijstand in een procedure.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van door Verkoper geleverde zaken gaat eerst over op Koper nadat deze aan Verkoper alles heeft voldaan waartoe hij op grond van de Overeenkomst alsmede nadien nog voortvloeiende afspraken verschuldigd is.
9.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 Indien Koper (mede) uit door Verkoper geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Koper die zaak slechts voor Verkoper en houdt Koper de nieuw gevormde zaak voor Verkoper totdat Opdrachtgever alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Verkoper blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Koper eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
9.4 Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Verkoper.
9.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
9.6 Door Verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Indien Koper de zaken heeft doorgeleverd voordat de eigendom op Koper is overgegaan, wordt Koper bewaarder van de zaak namens Verkoper. Koper is verplicht het voorbehoud van Verkoper bij doorlevering aan derden kenbaar te maken.
9.7 Voor het geval dat Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 Garantie

10.1 Verkoper garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke inde productomschrijving zijn opgenomen.
10.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende 12 maanden na levering.
10.3 Wijkt de fabrikantgarantie die Verkoper van de fabrikant heeft ontvangen af van voormelde
garantietermijn, in die zin dat die garantietermijn van de fabrikant korter is, dan is de garantie die Verkoper geeft aan Koper beperkt tot de garantie die door de fabrikant wordt gegeven.
10.4 De garantie van Verkoper aan Koper gaat nimmer verder – en Verkoper is nimmer gehouden tot meer – dan wat vermeld is onder artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.
10.5 De garantie van Verkoper jegens Koper is beperkt tot:
- fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken en schade ten gevolge van slijtage, overmacht, en/of oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik, vervoer of montage door Koper of een derde;
- leveringen aan Kopers binnen de de Europese Unie.
10.6 Deze garantie vervalt:
- bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
- bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door Koper of een derde of na wijzigingen, veranderingen of reparatie door Koper of een derde aan of van het geleverde.
10.7 Zolang Koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door Partijen gesloten Overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
- Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt waarbij Koper deze tekortkoming niet herstelt binnen een redelijke termijn na een ingebrekestelling door Verkoper dienaangaande;
- na het sluiten van de Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting door Verkoper slechts toegelaten voor zover de tekortkoming van Koper dit rechtvaardigt;
- Koper bij het sluiten van de Overeenkomst of op een later moment door Verkoper verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld door Koper, vervalt de bevoegdheid tot opschorting voor Verkoper, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
11.2 Voorts is Verkoper bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper mag worden verwacht.
11.3 Verkoper kan de Overeenkomst met Koper ontbinden in geval van overmacht. Voorts kan Verkoper de Overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. In voornoemde gevallen dient Koper de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.
11.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
11.5 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding van Koper te vorderen. Indien Verkoper gebruik maakt van haar ontbindingsbevoegdheid en/of opzegbevoegdheid bedoeld in dit artikel 11 is Koper daarnaast verplicht aan Verkoper te vergoeden:
- de bedragen naar de stand van de geleverde zaken;
- de redelijke kosten voortvloeiend uit eventueel door Verkoper voor de levering van zaken onder de
Overeenkomst aangegane verbintenissen met derden;
- de bijkomende redelijkerwijs door Verkoper gemaakte overige kosten.

Artikel 12 Annulering

12.1 Annulering van een Overeenkomst is uitgesloten.
12.2 Indien Koper bij annulering de afname weigert van de al door Verkoper aangeschafte zaken, al dan niet be- of verwerkt, is Koper gehouden alle hieruit voor Verkoper voortvloeiende schade te voldoen, waaronder mede wordt verstaan de door Verkoper gederfde winst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien door Verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 10 ten aanzien van de "Garantie" is geregeld.
13.2 Verkoper kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor directe schade die de Koper lijdt indien Koper aantoont dat deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.3.
13.3 Verkoper kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor directe schade van Koper en/of van derden die het gevolg is van:
- door Koper verstrekte onjuiste of onvolledige informatie voor, tijdens of na het aangaan van de
Overeenkomst met Verkoper;
- onjuist of onoordeelkundig gebruik van de zaak door Koper en/of door derden in constructies,
werkwijzen of materialen, dan wel gebruik van de zaak door Koper en/of door derden in afwijking van de door Verkoper verstrekte productspecificaties en/of eventuele overige technische documentatie, een tekortschietende wijze van opslag, onvoldoende onderhoud, wijziging en/of reparatie aan de zaak door Koper en/of derden, dan wel gebruik van de zaak door Koper en/of derden op een wijze die afwijkt van de op dat moment geldende stand van de technische kennis;
- gebreken aan de zaak die het gevolg zijn van normale slijtage;
- een gebrek aan de zaak of een tekortkoming in de verleende dienst ten gevolge van overmacht.
13.4 Indien Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de netto koopsom die is verbonden aan de door Verkoper geleverde zaken welke hebben geleid tot de schade bij Koper. . Indien in rechte vast zou komen te staan dat Verkoper gehouden is een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het bedrag voortvloeiend uit de eerste zinsnede, dan is in een dergelijk geval het bedrag aan schadevergoeding gemaximeerd tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Verkoper in het betreffende geval uitkeert.
13.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Koper en/of van derden, waaronder mede
– maar niet uitsluitend – wordt verstaan: gevolgschade, bedrijfsschade, individuele schade, gederfde winst, stagnatieschade en schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen van Verkoper.
13.6 Koper vrijwaart Verkoper voor alle schade van derden welke samenhangt met de door Verkoper geleverde zaken, onder meer - maar niet beperkt tot – schade op grond van inbreuk door Verkoper op rechten van derden – waaronder – maar niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom – en/of schade wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de zaak die door Koper aan een derde is geleverd, en waarvan de door Verkoper geleverde zaak een bestanddeel vormt, behoudens indien en voor zover Koper bewijst dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de door Verkoper aan Koper geleverde zaak.
13.7 Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor en aansprakelijk uit hoofde van het voldoen aan de wettelijke en aanverwante vergunningen en vereisten ten aanzien van onder meer – maar niet uitsluitend – de eisen van gebruik van de zaken welke door Verkoper onder de Overeenkomst aan Koper worden geleverd.
13.8 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Verkoper voor directe schade van Koper gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn ondergeschikten.
13.9 Indien Verkoper nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst mag dit door Koper niet uitgelegd worden als afstand van recht of afstand van een rechtsmiddel door Verkoper, ongeacht of het gaat om huidige of toekomstige rechten en/of rechtsmiddelen. Noch de ontvangst door Verkoper van betalingen van Koper, noch het vertrouwen van Koper op de handelingen van (personen namens) Verkoper kan worden beschouwd als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

Artikel 14 Risico-overgang

14.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van producten, zaken, gegevens,
documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (waaronder codes, wachtwoorden, documentatie) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Koper op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of een hulppersoon van Koper zijn gebracht en/of vanaf het tijdstip dat deze zijn geleverd of worden beschouwd als geleverd zoals voorzien in Artikel 4 van deze voorwaarden. Voor zover deze zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van Verkoper of hulppersonen van Verkoper zijn, draagt Verkoper het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.
14.2 Indien Koper zelf voor transport van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Koper.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de Partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende en van de wil van Verkoper onafhankelijke oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, worden vertraagd of oneconomisch worden gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet (langer) van Verkoper verlangd kan worden. Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend - verstaan: (i) overmacht van door Verkoper ingeschakelde
derden; (ii) overheidsmaatregelen; (iii) elektriciteitsstoring; (iv) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (v) staking; (vi) algemene vervoersproblemen; (vii) de onbeschikbaarheid van een of meer ondergeschikten van Verkoper.
15.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
15.5 Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en geheimhouding

16.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die Verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht.
16.2 Alle door Verkoper aan Koper verstrekte stukken, reclamefolders, documentatie, offertes,
overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, fotomateriaal, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
16.3 Koper is ermee bekend dat het aan haar ter beschikking gestelde, zoals bedoeld in dit artikel, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Verkoper of haar licentiegevers bevat. Koper verbindt zich het aan haar ter beschikking gestelde, zoals bedoeld in dit artikel, geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze Koper ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Koper die niet
noodzakelijkerwijs het krachtens Overeenkomst ter beschikking gestelde behoeven te gebruiken.
16.4 Een eventueel aan Koper verschaft recht tot gebruik van rechten van intellectuele eigendom is nietexclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar, tenzij schriftelijk anders met Verkoper wordt
overeengekomen.

Artikel 17 Overige Bepalingen

17.1 Het is Koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper de rechten en plichten uit deze Algemene Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
17.2 Verkoper is gerechtigd (een deel van de werkzaamheden uit) de Overeenkomst uit te besteden – al dan niet via onderaanneming – aan derden.
17.3 Koper is verplicht alle bedrijfsgevoelige of overige vertrouwelijke informatie welke zij gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Verkoper mondeling of schriftelijk ontvangt geheim te houden, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als daarna, en met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in
deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 18 Geschillen, Bevoegde Rechter

18.1 De rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen in eerste aanleg kennis te nemen. Dit betreft alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Onverminderd het vorenstaande heeft Verkoper daarnaast het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1 Op elke Overeenkomst tussen Verkoper en Koper en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

© 2018 Koopman. Website design en ontwikkeling door Guidance